معاون وزیر دفاع در گفتگو با گسترش نیوز مطرح کرد: نمایشگاه ایران ژئو آوردگاهی وسیع برای حوزه ژئوماتیک کشور
1400/08/01