معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو عنوان کرد: تاثیرگذاری سیستم GIS بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری مدیریت وزارت نیرو
1399/08/28