شبكه برق پايتخت مجهز به يكي از پيشرفته ترين سامانه هاي GIS در كشور است
1399/08/29