از این پس جلسات کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری به صورت مستمر برگزار می‌شود تا بستر تصمیم گیری ها در شورای عالی نقشه برداری و هیأت وزیران هموارتر شود
1399/10/20