تایید دوره جديد آموزشي "استفاده كاربردي از توانايي‏هاي سنجش از دور در حوزه صنعت آب و برق"
1399/10/06