اولین وبینار تخصصی GIS در صنعت آب و برق

کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو

بررسی وضعیت موجود فعالیتهای GIS و SDI وزارت نیرو