چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق
برگزاري همايش از:1396/09/22
برگزاري همايش تا:1396/09/23
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري: اراک- بلوار فاطمیه-استانداری مرکزی
برگزار کننده: توزیع برق اراک
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله: 30آبان 1396
محورهاي همايش:
  • بسترهای ICT در پیاده سازی GIS

  • زیرساخت داده‌های مکانی(SDI)

  • کاربردی سازی سنجش از راه دور RS و کاداستر

  • نقش GISدر مدیریت مخاطرات محیطی و مدیریت سبز

  • کاربردی‌سازی سامانه اطلاعات مکانی GIS در فرآیندها

  • اثرات اقتصادی بکارگیریSDIو GISو نقش آن در اقتصاد مقاومتی
     

وب سايت: