سايت هاي داخلي

سایت های مرتبط با فناوري اطلاعات مكاني در کشور
سازمان ها
1   سازمان نقشه برداری کشور http://www.ncc.gov.ir
2   سازمان نقشه برداری کشور - زیرساخت داده مکانی ایران http://iransdi.ir
3   سازمان فضايي ايران http://isa.ir
4   سازمان  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور http://www.gsi.ir
5   سازمان  ثبت اسناد و املاك  كشور-  اداره  كل كاداستر http://cadastre.ssaa.ir
6   شهرداری تهران- پرتال نظام اطلاعات مکانی http://sdi.tehran.ir
7   وزارت راه و شهرسازی- سازمان هواشناسي كشور http://www.irimo.ir
8   وزارت جهاد كشاورزي- مرکز هماهنگی داده های مکانی /http://agrispd.maj.ir
9   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران- ادراه کل جغرافیایی و کدگذاری پستی http://www.postcode.post.ir
10   مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- اداره نقشه برداري http://www.niocexp.ir
11   مركز آمار ايران- دفتر نقشه و اطلاعات مکانی https://www.amar.org.ir
12   پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی- مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی http://www.inio.ac.ir
13   پژوهشگاه  هوافضا http://www.ari.ac.ir
14   پژوهشگاه  بين المللي  زلزله  شناسي  و مهندسي  زلزله- معاونت پژوهشی و فناوری- گروه GIS http://www.iiees.ac.ir
15   دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم جغرافیایی- گروه ژئوانفورماتیک http://gs.khu.ac.ir
16   دانشگاه  تهران- دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی http://geospatialeng.ut.ac.ir
17   دانشگاه  تربيت  مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه  سنجش  از دور http://modares.ac.ir
18   دانشگاه شهید بهشتی- مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS http://www.sbu.ac.ir
19   دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین- گروه سنجش از دور و GIS http://www.sbu.ac.ir
20   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک http://geomatics.kntu.ac.ir
21   دانشگاه  شهيد  چمران  اهواز- دانشکده علوم زمین- گروه سنجش از دور و GIS http://rms.scu.ac.ir
22   موسسه  جغرافيايي  و كارتوگرافي  سحاب http://www.sahabmap.com
نشریات
1 نشریه علمی- پژوهشی " سنجش از دور و GIS ایران " دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir
2 نشریه علمی و فنی  "نقشه برداری" سازمان نقشه برداری کشور http://www.ncc.org.ir
3 نشریه علمی- پژوهشی " پژوهش های های جغرافیای انسانی " دانشگاه تهران https://jhgr.ut.ac.ir/
4 نشریه علمی ترویجی "مهندسی نقشه ‏برداری و اطلاعات مکانی" http://issge.ir
5 فصلنامه علمی- پژوهشی "برنامه ریزی و آمایش فضا" دانشگاه تربیت مدرس http://hsmsp.modares.ac.ir/
6 نشریه " تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی " دانشگاه تربیت معلم http://jgs.khu.ac.ir/
7 نشریه " جغرافیا و برنامه ریزی " دانشگاه تبریز http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
8 نشريه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداري " http://jgst.issge.ir
انجمن ها و شوراها
1 شورای عالی نقشه برداری http://www.ncc.gov.ir
2 انجمن سنجش از دور و GIS ایران- دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir
3 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران http://www.issge.ir