شرکت های وابسته و تابعه

GIT در صنعت آب آدرس سايت
1 شركت مديريت منابع آب ايران-اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور gis.wrm.ir  
2 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- سامانه اطلاعات مکان مرجعGIS albrw.ir  
3 شرکت آب منطقه ای یزد- فناوریهای اطلاعات مکان محور yazdwater.ir  
4 شرکت آب منطقه ای همدان- سامانه اطلاعات مکان مرجع www.hmrw.ir  
 
GIT در صنعت برق آدرس سايت
1 سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر gis.tavanir.org.ir  
2 شرکت توانیر- معاونت هماهنگی توزیع- سیستم اطلاعات مکانی GIS tavanir.org.ir  
3 شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان- سامانه اطلاعات مکانی (GIS) mazrec.co.ir  
4 شرکت برق منطقه ای یزد- سامانه GIS yrec.co.ir  
5 شرکت برق منطقه ای اصفهان- سامانه اطلاعات مکانی erec.co.ir  
6 شرکت برق منطقه ای خوزستان- GIS kzrec.co.ir  
7 شرکت برق منطقه ای هرمزگان- GIS hrec.co.ir  
8 شرکت برق منطقه ای گیلان- واحد GIS gilrec.co.ir  
9 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- واحد GIS bedc.ir  
10 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز-GIS wtppdc.ir  
11 شرکت توزیع نیروی برق استان قم- گروه GIS qepd.co.ir  
12 شرکت توزیع نیروی برق شیراز-GIS shirazedc.co.ir  
13 شرکت توزیع نیروی برق اهواز- واحد مهندسی و نظارت (GIS) aepdco.ir  
 
GIT در آب و فاضلاب آدرس سايت
1 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور www.nww.ir  
2 شركت آب و فاضلاب مشهد- دفتر نظارت فنی و خدمات مهندسی- واحد GIS .abfamashhad.ir  
3 شرکت آب و فاضلاب اهواز- مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد و GIS .aww.co.ir  
4 شزکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران- سامانه اطلاعات مکانی gis.abfa-mazandaran.ir  
5 شرکت آب و فاضلاب شیراز- سامانه اطلاعات مکانی gis.abfa-shiraz.ir  
6 شرکت آب وفاضلاب استان هرمزگان- واحد اطلاعات جغرافیایی abfahormozgan.com/fa/gis  
7 شرکت آب و فاضلاب استان تهران- دفتر سامانه اطلاعات جغرافیایی tpww.ir/fa  
8 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی- پرتال GIS abfamarkazi.ir  
9 شرکت آب و فاضلاب استان لرستان- آمار و اطلاعات GIS abfa-lorestan.ir  
10 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان- واحد GIS gis.abfaesfahan.ir  
11 شرکت آب و فاضلاب شهری یزد- واحد GIS abfayazd.ir  
12 شرکت آب و فاضلاب استان قم- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) abfa-qom.com  
13 شرکت آب و فاضلاب استان قزوین- واحد GIS abfaqazvin.ir  
14 شرکت آب و فاضلاب استان البرز- معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی- گروه GIS abfa-alborz.ir  
15 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام- اطلاعات مکان محور GIS abfar-ilam.ir  
16 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی- واحد GIS ope.abfaazgharbi.ir  
17 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس- اطلاعات مکانی abfar-fars.ir  
   
GIT در ساير شركت ها آدرس سايت  
1 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس- ژئوماتیک mahabghodss.com