دوره آموزشی " آشنایی با زیر ساخت داده¬های مکانی (SDI) و ضرورت ایجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق "
1395/10/28