گالري تصاوير

جلوه ها

مقايسه سطح آبها در دو فاصله زماني توسط gisتصوير لايه ها در gis بصورت شماتيکتصوير آب انبارهاي ايران قديم زيرساخت