صنعت آب و برق

GIT  در صنعت آب آدرس سايت
1 شركت مديريت منابع آب ايران-اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور http://gis.wrm.ir
2 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- سامانه اطلاعات مکان مرجعGIS http://albrw.ir
3 شرکت آب منطقه ای یزد- فناوریهای اطلاعات مکان محور http://www.yazdwater.ir
GIT  در صنعت برق آدرس سايت
1 سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر http://gis.tavanir.org.ir
2 شرکت توانیر- معاونت هماهنگی توزیع- سیستم اطلاعات مکانی GIS http://www.tavanir.org.ir
3 شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان- سامانه اطلاعات مکانی (GIS) https://www.mazrec.co.ir
4 شرکت برق منطقه ای یزد- سامانه GIS http://www.yrec.co.ir
5 شرکت برق منطقه ای اصفهان- عملکرد GIS http://isfahan.ir
6 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز-GIS http://www.wtppdc.ir
7 شرکت توزیع نیروی برق استان قم- گروه GIS http://qepd.co.ir
GIT  در آب و فاضلاب آدرس سايت
1 شركت آب و فاضلاب مشهد- دفتر نظارت فنی و خدمات مهندسی- واحد GIS http://www.abfamashhad.ir
2 شرکت آب و فاضلاب اهواز- مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد و GIS http://www.aww.co.ir
3 شزکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران- سامانه اطلاعات مکانی https://gis.abfa-mazandaran.ir
4 شرکت آب و فاضلاب شیراز- سامانه اطلاعات مکانی http://gis.abfa-shiraz.ir
5 شرکت آب وفاضلاب استان هرمزگان- واحد اطلاعات جغرافیایی http://www.abfahormozgan.com/fa/gis
6 شرکت آب و فاضلاب استان تهران- دفتر سامانه اطلاعات جغرافیایی https://www.tpww.ir/fa
  ساير شركت ها آدرس سايت
1 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس- ژئوماتیک http://www.mahabghodss.com