دوره های آموزشی " بصری سازی و تحلیل های سه بعدی داده های مکانی" و " پایگاه داده و ژئودیتابیس "
1395/06/16