دريافت فايل پرسشنامه بررسي وضعيت موجود GIS و SDI وزارت نيرو

این پرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات به منظور تدوین نقشه راه فعالیت های مکان محور وزارت نیرو است. از اینرو خواهشمند است فایل وورد این پرسشنامه را با دقت تکمیل و در قسمت بارگذاری فایل ( قسمت پایین ) آن را ارسال کنید ( پرسشنامه )

فرم بررسي وضعيت موجود GIS و SDI وزارت نيرو

بارگذاری

خبرنامه GIS وSDI

1.gif  فاز اول SDIوزارت نیرو

نظام نامه GIS وزارت نیرو


new1.gif نظام نامهnew1-(1).gif(در حال بازنگری)			

شورای GIS وزارت نیرو

jalase3.jpgجلسات شورا