چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق

نظام نامه GIS وزارت نیرو

کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو

بررسی وضعیت موجود فعالیتهای GIS و SDI وزارت نیرو